:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 73-81
XML بررسی مهارت عملی اندازهگيری فشارخون در بين دانشجويان پرستاری مقطع کارشناسی Print

[English Abstract]
نویسندگان: حميدرضا صادقی گندمانی، دکتر معصومه دلارام ، مهدی جعفری
استادیار علوم پزشکی شهرکرد
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: فشار خون يکی از علائم حياتی مهم ميباشد که نشان دهندهی تغييرات سيستميک و مرکزی بدن است. با توجه به اينکه برنامهريزي درمان اغلب بيماريها بر اساس ارزش به دست آمده از اين سنجش انجام ميشود، لذا آگاهی از رويهی اندازهگيری فشار خون مهم است. هدف: هدف اين مطالعه، تعيين مهارت عملی اندازهگيری فشارخون در دانشجويان پرستاری مقطع کارشناسی بود. روشها: اين مطالعه توصيفی- تحليلی روی 959 نفر از دانشجويان سال اول تا چهارم کارشناسی پرستاری شاغل به تحصيل در سال تحصيلي 38-32 شمسی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که به روش سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شده است. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه اطلاعات اوليه در زمينه کنترل فشار خون پژوهشگر ساخته، استفاده گرديد. اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و استنباطی و نرم افزار 28 SPSS 9/ در سطح معنيداری 95 P< تجزيه و تحليل شد. 89 ميباشد. سطح دانش اندازهگيری فشار خون در /77±2/ يافتهها: نتايج نشان داد ميانگين نمره دانش کنترل فشار خون دانشجويان در کل 19 9/ دانشجويان سال اول نسبت به ساير دانشجويان، بالاتر بود، هر چند اين تفاوت از نظر آماری معنيدار نبود ) 39 P= .) نتيجهگيری: دانش اندازهگيری فشار خون به روش استاندارد در بين دانشجويان پرستاری کافی نميباشد. لذا، آموزش مکرر، منظم و به روز دانشجويان پرستاری در جهت پيروی از راهنماهای جديد کنترل فشار خون امری حياتی ميباشد. کليدواژه ها: فشار خون، مهارت، تکنيک اندازهگيری، دانشجويان پرستاری
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: فشار خون، مهارت، تکنيک اندازهگيری، دانشجويان پرستاری،
متن كامل [PDF 368 kb]
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )