:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 64-72
XML بررسی وضعيت برگزاری گزارش صبحگاهی در بيمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر کوروش قنادی ، دکتر خاطره عنبری
استادیار علوم پزشکی لرستان
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: گزارش صبحگاهی از روشهای مهم و تأثيرگذار در آموزش بالينی رشته پزشکی محسوب ميشود. هدف: هدف مطالعه حاضر ارزيابی نحوهی برگزاری گزارش صبحگاهی در بيمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد بوده است . روشها: در اين مطالعه مقطعی 33 جلسه گزارش صبحگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمعآوری اطلاعات چک ليست ارزيابی گزارش صبحگاهی بود که با استفاده از منابع معتبر آموزش بالينی طراحی گرديده و حاوی سؤالاتی در خصوص ساختار، محتوای آموزشی، نحوهی معرفي بيماران، شرايط محيط فيزيکی برگزاری جلسات و نحوهی رعايت ملاحظات اخلاقی در حين برگزاری جلسات گزارش صبحگاهی بود. از روشهاي آماری آناليز واريانس يکطرفه و آزمون کای اسکوئر جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد. 92 دقيقه بود. تعداد بيماران معرفی شده در هرجلسه در اکثريت جلسات /3±20/ يافتهها: ميانگين طول مدت برگزاری گزارش صبحگاهی 2 72 درصد از کل جلسات ٬ / 33 درصد( 3 استاد در جلسه گزارش صبحگاهی حضور داشتند. در 2 / 7 بيمار بود. در اکثريت موارد ) 0 01/7 درصد( ٬ ( 77/2±22/ اساتيد ساير رشتهها از جمله رشتههای پاتولوژی، راديولوژی، پزشکی قانونی و ... حضور داشتند. ميانگين مدت زمان معرفی يک بيمار 0 22 درصد جلسات بحث در مورد نحوهی / 71 درصد جلسات گزارش صبحگاهی رويکرد گام به گام به بيمار و در 5 / دقيقه بود. محور بحث در 3 02 درصد( بر عهدهی کارورز بود. / درمان بيماران بود. معرفی بيمار در اکثريت موارد ) 2 نتيجهگيری: تدوين الگوهای استاندارد و متناسب با اهداف آموزشی برای جلسات گزارش صبحگاهی، در برنامه آموزشی بخشهای باليني ضروری به نظر ميرسد. کليدواژهها: گزارش صبحگاهی، خرم آباد، بيمارستانهای آموزشی
واژه‌های کلیدیکليدواژهها: گزارش صبحگاهی، خرم آباد، بيمارستانهای آموزشی،
متن كامل [PDF 454 kb]
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )