[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 55-63
XML استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قزوين Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر رفعت محبی فر، محمدزکريا کيايی، اميد خسروی زاده، طاهره صادقی ، حامد آهن سازان
کارشناس دانشگاه علوم پزشکی قزوين
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: استرس شغلی به واسطهی پيامدهای ناهنجار و جبرانناپذيری که بر ساختارهای کاری وارد مينمايد، به عنوان يکی از مهمترين مخاطرات شغلی در صنعت سلامت خصوصا در بيمارستانها مطرح ميباشد. هدف: اين مطالعه به منظور تعيين استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قزوين انجام گرفت. روشها: اين مطالعه که از نوع مطالعات پژوهشی توصيفی- مقطعی است در سال 9382 شمسی بر روی تعداد 999 نفر از پرسنل پرستاری به روش نمونهگيری سرشماری در يکی از بيمارستانهای آموزشی و درمانی قزوين با استفاده از پرسشنامه استاندارد استرس شغلی هريس انجام شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات شامل دو بخش مشخصات دموگرافيک و استرس شغلی در 2 بخش ميباشد و با استفاده از نرم افزار 98 SPSS ، در سطح اطمينان 29 درصد مورد تحليل قرار گرفت. 99 درصد با استرس / 29 درصد با استرس شغلی متوسط و 3 / 9 درصد از پرستاران با استرس شغلی کم؛ 9 / يافتهها: نتايج بيانگر آن است که 2 شغلی زياد مواجه بودهاند. يافتهها نشان داد که بين ميزان شدت استرس شغلی و مشخصات دموگرافيک جامعهی مورد مطالعه مانند جنس، سن، 9/ سالهای خدمت، نوع استخدام، سطح تحصيلات، نوبت کاری و ميزان دريافتی رابطهی معنيداری وجود نداشت ) 99 P> (. همچنين نتايج 9/ ضريب همبستگی پيرسون نيز مشخص ساخت که استرس شغلی با ابهام نقش ) 999 P< 9/ (، گرانباری نقش ) 999 P= 9/ (، کمباری نقش ) 999 P= 9/ (، آهنگ کار ) 999 P= 9/ ( و تکرار کار رابطهی خطی مستقيمی دارد ) 99 P< .) نتيجهگيری: نظر به نتايج به دست آمده در مطالعات مختلف، استرس شغلی بخش مهمی از زندگی کاری افراد را تشکيل ميدهد. با وجود متوسط به بالا بودن شدت استرس شغلی در جامعهی مورد مطالعه بايد خاطر نشان کرد که استرس شغلی در دراز مدت تأثيرات جبران ناپذيری را به بار ميآورد. از اين رو با تغيير نگرش مديريت و توجه خاص نسبت به ايجاد شرايط مناسب محيط کاری و با مداخله در عوامل مؤثر در ايجاد استرسهای شغلی، ميتوان برای ارتقاء کيفيت خدمات پرستاران اقدام مؤثر نمود. کليدواژه ها: پرستاران، استرس شغلی، دانشگاه
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: پرستاران، استرس شغلی، دانشگاه،
متن كامل [PDF 308 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. Job stress and its related factors in nurses of Qazvin University of Medical Sciences. 3. 2015; 7 (1) :55-63
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-35-7&slc_lang=fa&sid=1
محبی فر رفعت، کيايی محمدزکريا، خسروی زاده اميد، صادقی طاهره، آهن سازان حامد. استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی قزوين. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1394; 7 (1) :55-63
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.08 seconds with 678 queries by AWT YEKTAWEB 2563