:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 37-43
XML تعيين موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از ديدگاه دانشجويان علوم پزشکی دانشگاه شاهد Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر محمدحسن قوسيان مقدم، فرزانه شجاع شفيعی ، دکتر علی دواتی
دانشجوی پزشکی دانشگاه شاهد
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/10 - پذیرش: 1394/5/10 - انتشار: 1394/5/10
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: تقويت انگيزهی دانشجويان به انجام پژوهش و رفع موانع از گامهای اساسی ايجاد يک نظام تحقيقاتی کارآمد ميباشد. هدف: تحقيق حاضر با هدف تعيين موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از ديدگاه دانشجويان علوم پزشکی دانشگاه شاهد انجام پذيرفت. روشها: اين مطالعه مقطعی با جنبههای توصيفی و تحليلی در سال 0939 بين 821 نفر از دانشجويان علوم پزشکی شاهد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محققساخته حاوی سه بخش اطلاعات دموگرافيک، موانع شخصی و موانع سازمانی و براساس مقياس 5 درجه ليکرت تنظيم شده بود. نتايج با آزمون کای اسکوئر مورد تحليل قرار گرفت. 4( و در بحث موانع سازمانی عدم رعايت حقوق دانشجويان )با / يافتهها: يافتهها در بحث موانع فردی، فشردگی واحدهای درسی )با ميانگين 01 4( را از جمله مهمترين موانع نشان دادند. / 4( و عدم تخصيص بودجه کافی )با ميانگين 93 / ميانگين 40 نتيجهگيری: با برنامهريزی دقيق و افزايش توانمندی دانشجويان موانع فردی و سازمانی در انجام تحقيقات دانشجويی قابل حل ميباشد. کليدواژه ها: موانع فردی، موانع سازمانی، تحقيقات دانشجويی
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: موانع فردی، موانع سازمانی، تحقيقات دانشجويی،
متن كامل [PDF 311 kb]
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )