[صفحه اصلی ]     [ English ]  
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه awt-yekta The Journal of Medical Education And Development
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 3-12
XML مقايسه ی تأثير آموزش فعال و سنتی مديريت استرس بر عملکرد تحصيلی و ميزان استرس دانشجويان پرستاری Print

[English Abstract]
نویسندگان: ليدا سعيدی، لادن فتی ، سيمين تعاونی
کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی البرز
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/8 - پذیرش: 1394/5/8 - انتشار: 1394/5/8
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: استرس که به عنوان يکی از بيماريهای شايع قرن مطرح شده است، پاسخ نامشخص بدن به هر گونه تقاضا ميباشدکه ميتواند نيروها را تحليل برده و فعاليتها و تلاشها را تحت تأثير قرار دهد. دانشجويان علوم پزشکی از جمله دانشجويان پرستاری و مامايی در طول تحصيل خود عوامل استرسزای متعددی را تجربه ميکنند. دانشجويان پرستاری علاوه بر استرس محيطهای آموزش نظری، تحت تأثير استرسورهای مختلف بيمارستان نيز قرار ميگيرند. با توجه به تأثيرات منفی استرس بر عملکرد تحصيلی دانشجويان پرستاری، ميتوان با روشهای مختلف، مديريت استرس را به آنها آموزش داد. از جمله اين روشها آموزش به روش سنتی و شيوههاي آموزش فعال ميباشد. هدف: پژوهش حاضر به منظور مقايسهی تأثير آموزش فعال و سنتی مديريت استرس بر عملکرد تحصيلی و ميزان استرس دانشجويان پرستاری با هدف تعيين تأثير آموزش فعال و سنتی مديريت استرس بر عملکرد تحصيلی و ميزان استرس دانشجويان پرستاری انجام گرديد . روشها: جامعهی آماری اين پژوهش را دانشجويان ترم سوم پرستاری دانشجويان دانشگاه البرز تشکيل ميدهند. دانشجويان به طور تصادفی در دو گروه 73 نفره برای تحقيق انتخاب شدند. در گروه اول آموزش به روش سنتی )پمفلت، توضيح، سخنرانی( اعمال شد و در گروه دوم تدريس به روش آموزش فعال )بارش فکری، بحث گروهی، سؤال کردن، ايفای نقش، تعويض نقش بازيها...( به مدت 1 ساعت انجام گرديد. اين دانشجويان پرسشنامه استرس، افسردگی و اضطراب ) 47 DASS ) 8 را تکميل کردند. يافتهها: نتايج آزمون تی مستقل نشاندهندهی اين است که بين ميزان استرس دانشجويان قبل از آموزش مديريت استرس به شيوهي فعال و سنتی با بعد از آموزش مديريت استرس به شيوهی فعال و سنتی ارتباط معنيداری وجود دارد .(P< 0/001) يعنی آموزش به روش سنتی و فعال هر دو ميتوانند ميزان استرس را در دانشجويان کاهش دهند. همچنين بين ميانگين نمرات دانشجويان قبل از آموزش مديريت استرس به شيوهی فعال با بعد از آموزش مديريت استرس به شيوهی فعال و سنتی ارتباط معنيداری وجود دارد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که بين ميزان استرس و عملکرد تحصيلی دانشجويان ارتباط مستقيم وجود دارد . نتيجهگيری: نتايج اين پژوهش نشان داد که بين ميزان استرس و عملکرد تحصيلی دانشجويان ارتباط مستقيم وجود دارد، که با پژوهشهای انجام شده همراستا ميباشد . کليدواژهها: استرس، مديريت استرس، آموزش فعال، عملکرد تحصيلی، آموزش سنتی
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: استرس، مديريت استرس، آموزش فعال، عملکرد تحصيلی، آموزش سنتی،
متن كامل [PDF 425 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Saiedi L, Fata L, Taavoni S. Comparing the effects of active and traditional teaching of stress management on academic performance and the stress level in nursing students. 3. 2015; 7 (1) :3-12
URL http://edcjournal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-55-2&slc_lang=fa&sid=1
سعيدی ليدا، فتی لادن، تعاونی سيمين. مقايسه ی تأثير آموزش فعال و سنتی مديريت استرس بر عملکرد تحصيلی و ميزان استرس دانشجويان پرستاری. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه. 1394; 7 (1) :3-12
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )
فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه The Journal of Medical Education And Development
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.077 seconds with 674 queries by AWT YEKTAWEB 2563