:: دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 7 شماره 1 صفحات 82-87
XML آداب خواب در آموزههای اسلامی Print

[English Abstract]
نویسندگان: فرزانه مافی، دل آرا نعمتی ، عبد المجيد تالب تاش
استاديار
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي | دریافت: 1394/5/5 - پذیرش: 1394/5/5 - انتشار: 1394/5/5
چکيده مقاله:
چکيده: زمينه: خواب و آداب آن در آموزههای قرآنی از اهميت والايی برخوردار است، به واسطهی خواب مناسب اين نياز اساسی، انسان ميتواند به سلامت جسم و روح دست يابد و با رعايت آداب صحيح آن، ارتباط روح انسان با عالم ملکوتی و ربوبی برقرار شده و حقايق را درک نمايد. هدف: خواب يکی از نعمتهای ارزانی شده از جانب خداوند است که ميتواند در انسانها باعث تعادل مزاجی شده و سلامتی او را تأمين نمايد. از اين رو در قرآن و احاديث مختلف بر اهميت خواب و چگونگی انجام » و خواب شمارا ]مايه[ آسايش گردانيديم « ) نبأ/ 4 ( » وَ جَعَلْنا نَوْمَکُم سُباتاً « آن تأکيد فراوانی شده است. بر همين اساس در اين تحقيق بر آن شديم که به اهميت خواب از نگاه قرآن و احاديث بپردازيم. روشها: اين تحقيق بر اساس مطالعهی کتابخانهای انجام شده است و بر اساس يافتهها و تحقيقات محققين در اين زمينه گردآوری شده است. لازم به ذکر است که منابع اصلی در اين مطالعه قرآن کريم، احاديث درکتب روايی شيعی و سنی و طب سنتی ميباشد. البته با توجه به نوع مطالعه و محدوديت در احاديث موجود منابع تحقيقی با محدوديتهايی در جمعآوری منابع مؤثر روبرو بودهايم. يافتهها: علوم مختلف در تفسير مشخصی از خواب عاجز ماندهاند و نتوانستند تصويری بر مبنای واقعيت از خواب ارائه دهند از دلايل اصلی ناتواني علوم مختلف را مادی بودن آنها بيان داشتهاند و در اين پژوهش بر مبنای قرآن و احاديث به کشف ماهيت خواب و با توجه به آن به آداب خواب در قرآن پرداخته شده است. نتيجهگيری: با بررسی و ارتباط آيات مربوط به خواب در سياق آيه و در کل قرآن کريم و همچنين در کتب روايی شيعی و سنی و طب سنتي اين نتيجه حاصل شد که قرآن کريم و روايات مأثور از معصومين عليهمالسلام به مسئلهی خواب اهتمام فراوانی دادهاند و برای اينکه از نعمت خدادادی استفاده وافری شود آدابی را برای آن در نظر گرفتهاند. کليدواژهها: آموزش، قرآن، خواب
واژه‌های کلیدیکليدواژه ها: آموزش، قرآن، خواب،
متن كامل [PDF 187 kb]
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 7, شماره 1 - ( 1-1394 )